Положення про обробкутазахист персональних даних убазах персональних даних,які веде Продавець.

 1. Зміст
 2. Загальні поняття тасфера застосування
 3. Перелік баз персональних даних
 4. Ціліобробки персональних даних
 5. Процедуриобробки персональних даних: отриманнязгодисуб'єкта персональних даних,повідомлення проправа,мобілізаціясуб'єктаперсональних даних
 6. Місцезнаходження бази персональних даних
 7. Умови передачі персональних даних третім особам
 8. Захист персональних даних: способи захисту,відповідальніособи,працівники, які безпосередньо здійснюють обробкуперсональних данихта/або мають доступ доперсональних даних узв'язкузвиконанням своїх службовихобов'язків,строкизберігання персональних даних
 9. Правасуб'єктаперсональнихданих.
 10. Процедурирозглядузапитівсуб'єкта персональнихданих.
 11. Національний реєстрбази персональних даних

1. Загальні поняття та сфера застосування

1.1. Визначення термінів:

Базаперсональних даних —упорядкована сукупність персональних даних велектронній формі та/або уформі картотек персональних даних;

Відповідальна особа  — визначена особа, яка відповідно до закону організовує виконання завдань, пов'язаних із захистом персональних даних при їх обробці;

Власникбази персональних даних — фізична або юридична особа, уповноважена законом або за згодою суб'єкта персональних даних здійснювати обробку цих даних, яка затверджує цілі обробки персональних даних у цій базітавизначає склад цих даних іпроцедури їх обробки;

Національний реєстр — персональних даних-єдина державна інформаційна система збору, зберіганнятаобробки відомостей про зареєстровані бази персональних даних;

Загальнодоступні джерела —персональних даних-систематизовані поіменні списки, адресні книги, реєстри, списки,каталоги та інші загальнодоступні відомості,які містять персональні дані, що редагуються та публікуються за згодою суб'єкта персональних даних. Не вважаються загальнодоступними джерелами персональних даних соціальні мережі та інтернет-ресурси, десуб'єкт персональних даних залишивсвої персональні дані (крім випадків, коли суб'єкт персональних даних прямо вказує,що його персональні дані будуть опубліковані для вільногоро зповсюдження та використання);

Згода суб'єкта персональних даних —добровільне, документально за фіксоване волевиявлення фізичної особи щодо надання згоди на обробку її персональних даних відповідно довизначеної мети, для якої ці дані обробляються;

Знеособлення персональних даних — вилучення інформації ,що дозволяє ідентифікувати особу;

Обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій, що здійснюються повністю або частково на дінформаційними(автоматизованими) системамита/або картотеками персональних данних зв'язку зі збиранням, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням ,використанням, поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею),знеособленням із нищенням інформації пр офізичнихосіб;

Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована;

Контролер персональних даних —  володілець персональних даних будь-як афізична чи юридична особа, якій законом надано право на обробкуцих даних. Не є володільцем персональних даних особа, уповноважена власникомта/або розпорядником інфраструктури персональних даних здійснювати технічні роботи в інфраструктур і персональних даних без доступу дозмісту персональних даних;

Суб'єктперсональних даних —  фізична особа, персональні дані якої обробляються відповідно до закону;

Третя особа  особа, яка несє суб'єктом персональних даних, володільцем чи розпорядником бази персональних даних та органом державної влади, уповноваженимна захистперсональних даних, якій володілець чи розпорядник бази персональних даних здійснює законну передачу персональних даних;

1.2. Це Положенняє обов'язковим для виконання відповідальною особою тапрацівниками Продавця, які безпосередньо здійснюють обробку персональних даних/або мають доступ до персональних даних у зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків.

1. Загальні положення та сферазастосування

1.1. Спеціальні категорії даних: персональні дані, що стосуються расового або етнічного походження, політичних, релігійних або світоглядних переконань, членства в політичних партіях, членства в профспілках, дані про здоров'яабо статевежиття.

1.2. Ці правила є обов'язковимидлявідповідальноїособи та працівників Продавця, якібезпосередньо здійснюютьобробкуперсональнихданих та/абомають доступдоперсональнихданиху зв'язкуз виконаннямсвоїхслужбових обов'язків.

 

2. Перелік баз персональних даних

2.1. Продавець є власником наступних баз персональнихданих

 • база персональних даних торговця.

3. Цілі обробки персональних даних

3.1. Метою обробки персональних даних в системі є забезпечення реалізації цивільно-правових відносин відповідно доподаткового законодавстваУкраїни, Закону"Пробухгалтерський облік тафінансову звітність вУкраїні", надання, отримання та оплати придбаних товарів та послуг.

 

4. Порядок обробки персональних даних: отримання згоди, повідомлення про права тадії суб'єкта персональних даних

4.1. Згода суб'єкта персональних даних є добровільним волевиявленням, що фізична особа надає згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до визначеної мети обробки.

4.2. Згода суб'єкта персональних даних може бути надана такими способами

 • документ на паперовому носії з реквізитами, що дає змогу ідентифікувати цей документ і фізичну особу;
 • електронний документ, який має містити обов’язкові реквізити, що дають змогу ідентифікувати цей документ та фізичну особу. Добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних доцільно засвідчувати електронним підписом суб’єкта персональних даних;
 • відмітка на електронній сторінці документа чи в електронному файлі, що обробляється в інформаційній системі на основі документованих програмно-технічних рішень.

4.3. Згода суб'єкта персональних даних надається під час оформлення цивільно-правових відносин відповідно дочинного законодавства

4.4. Про включення персональних даних суб'єкта персональних даних добази персональних даних, права, визначені Законом України"Прозахист персональнихданих",мету збору та місце призначення персональних даних повідомляється відповіднодо законодавства, чинного на момент оформлення цивільно-правових відносин.

4.5. Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя (особливі категорії даних) забороняється.

 

5. Місцезнаходження бази персональних даних

5.1. Вказані у розділі 2 цього Положення бази персональних даних знаходяться за адресою продавця.

 

6. Умови розкриття персональних даних третім особам

6.1. Порядок доступу доперсональних даних третіх осіб визначається відповідно до умов згоди, наданої суб'єктом персональних даних суб'єкту персональних даних на обробку таких даниха бо відповідно до вимог закону.

6.2. Доступ до персональних даних не надається третім особам, якщо суб'єкт персональних даних відмовляється або не може взяти на себе обов'язокза без печити виконання вимог Закону України"Прозахист персональнихданих".

6.3. Суб'єкт відносин, яких стосуються персональн ідані, подає розпоряднику персональних данихзапит щодо доступудоперсональних даних(далі-запит).

6.4. У запиті зазначаються:

 • прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи — заявника);
 • найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит, посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка засвідчує запит; підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи — заявника);
 • прізвище, ім'я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит;
 • відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника цієї бази персональних даних;
 • перелік персональних даних, що запитуються;
 • мета та/або правові підстави для запиту.

6.5. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження. Протягом цього строку володілець бази персональних даних доводить до відома особи, яка подає запит, що запит буде задоволене або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

6.6. Відстрочення доступу до персональних даних третіх осіб допускається у разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п'яти календарних днів.

6.7. Повідомлення про відстрочення доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження такого рішення.

6.8. У повідомленні про відстрочення зазначаються:

 • прізвище, ім'я та по батькові посадової особи;
 • дата відправлення повідомлення;
 • причина відстрочення;
 • строк, протягом якого буде задоволено запит.

6.9. Відмова у доступі до персональних даних допускається, якщо доступ до них заборонено згідно із законом.

6.10. У повідомленні про відмову зазначаються:

 • прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка відмовляє у доступі;
 • дата відправлення повідомлення;
 • причина відмови.

6.11. Рішення про відстрочення або відмову із доступі до персональних даних може бути оскаржено до суду.

7. Захист персональних даних: способи захисту, відповідальна особа, працівники, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків, строк зберігання персональних даних

7.1. Володільця бази персональних даних обладнано системними і програмно-технічними засобами та засобами зв’язку, які запобігають втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню інформації і відповідають вимогам міжнародних та національних стандартів.

7.2. Відповідальна особа організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до закону. Відповідальна особа визначається наказом Володільця бази персональних даних.

Обов’язки відповідальної особи щодо організації роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці зазначаються у посадовій інструкції.

7.3. Відповідальна особа зобов’язана:

 • знати законодавство України в сфері захисту персональних даних;
 • розробити процедури доступу до персональних даних співробітників відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов’язків;
 • забезпечити виконання співробітниками Володільця бази персональних даних вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність Володільця бази персональних даних щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних;
 • розробити порядок (процедуру) внутрішнього контролю за дотриманням вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність Володільця бази персональних даних щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних, який, зокрема, повинен містити норми щодо періодичності здійснення такого контролю;
 • повідомляти Володільця бази персональних даних про факти порушень співробітниками вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність Володільця бази персональних даних щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних у термін не пізніше одного робочого дня з моменту виявлення таких порушень;
 • забезпечити зберігання документів, що підтверджують надання суб’єктом персональних даних згоди на обробку своїх персональних даних та повідомлення вказаного суб’єкта про його права.

7.4. З метою виконання своїх обов’язків відповідальна особа має право:

 • отримувати необхідні документи, у тому числі накази й інші розпорядчі документи, видані Володільцем бази персональних даних, пов’язані із обробкою персональних даних;
 • робити копії з отриманих документів, у тому числі копії файлів, будь-яких записів, що зберігаються в локальних обчислювальних мережах і автономних комп’ютерних системах;
 • брати участь в обговоренні виконуваних ним обов’язків організації роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці;
 • вносити на розгляд пропозиції щодо покращення діяльності та вдосконалення методів роботи, подавати зауваження та варіанти усунення виявлених недоліків у процесі обробки персональних даних;
 • одержувати пояснення з питань здійснення обробки персональних даних;
 • підписувати та візувати документи в межах своєї компетенції.

7.5. Працівники, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових (трудових) обов’язків зобов’язані дотримуватись вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних.

7.6. Працівники, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків. Таке зобов’язання чинне після припинення ними діяльності, пов’язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом.

7.7.Особи, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку у разі порушення ними вимог Закону України «Про захист персональних даних» несуть відповідальність згідно законодавства України.

7.8. Персональні дані не повинні зберігатися довше, ніж це необхідно для мети, для якої такі дані зберігаються, але у будь-якому разі не довше строку зберігання даних, визначеного згодою суб’єкта персональних даних на обробку цих даних.

 

8. Права суб’єкта персональних даних

8.1. Суб'єкт персональних даних має право:

 • знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;
 • на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;
 • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;
 • пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;
 • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

 

9. Порядок роботи з запитами суб’єкта персональних даних

9.1. Суб'єкт персональних даних має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних з персональними даними, без зазначення мети запиту, крім випадків, установлених законом.

9.2. Доступ суб'єкта персональних даних до даних про себе здійснюється безоплатно.

9.3. Суб’єкт персональних даних подає запит щодо доступу (далі — запит) до персональних даних володільцю бази персональних даних.

У запиті зазначаються:

 • прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує особу суб’єкта персональних даних;
 • інші відомості, що дають змогу ідентифікувати особу суб’єкта персональних даних;
 • відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника цієї бази;
 • перелік персональних даних, що запитуються.

9.4. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження. Протягом цього строку володілець бази персональних даних доводить до відома суб’єкта персональних даних, що запит буде задоволене або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.

9.5. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

 

10. Державна реєстрація бази персональних даних

10.1. Державна реєстрація баз персональних даних здійснюється відповідно до статті 9 Закону України «Про захист персональних даних».